Wingman xuất hiện và di chuyển đến các gói bảo vệ trong Apex Legends Season 19 Trong Apex Legends Season 19, Wingman không chỉ nhận được sức mạnh sát thương mà còn được chuyển sang Gói bảo vệ, khiến vũ khí này ít phổ biến hơn trên bản đồ.Amanda Langell|26 tháng 10 năm 2023

Dưới đây là tất cả những thay đổi sắp có với Wingman trong Apex Legends: Ignite. / Giải trí hồi sinh Apex Legends Season 19…

Xem thêm Wingman xuất hiện và di chuyển đến các gói bảo vệ trong Apex Legends Season 19 Trong Apex Legends Season 19, Wingman không chỉ nhận được sức mạnh sát thương mà còn được chuyển sang Gói bảo vệ, khiến vũ khí này ít phổ biến hơn trên bản đồ.Amanda Langell|26 tháng 10 năm 2023