Số liệu thống kê của Warzone có được thiết lập lại với Phần 1 không? Đã trả lời bởi Amanda Langell|10:56 AM EST

Kiểm tra tương lai các chỉ số Warzone của bạn trong Phần 1. / Activision Điều gì xảy ra với số liệu thống kê Warzone…

Xem thêm Số liệu thống kê của Warzone có được thiết lập lại với Phần 1 không? Đã trả lời bởi Amanda Langell|10:56 AM EST